Tea Bowls Stoneware, shino glaze, natural ash glaze  Tea Bowls Stoneware, slip, natural ash glaze.  Tea Bowls Stoneware, slip, shino glaze, natural ash glaze.  Tea Bowls Stoneware, sea shell, natural ash glaze
 Tea Bowls Stoneware, sea shell, natural ash glaze  Tea Bowls stoneware, sea shell, natural ash glaze  Tea Bowls Stoneware, inclusions, natural ash glaze  Tea Bowls Stoneware, sea shell, natural ash glaze
 Tea Bowls Stoneware, shino, natural ash glaze  Tea Bowls Stoneware, sea shell, natural ash glaze  Tea Bowls Stoneware, inclusions, natural ash glaze, shino liner glaze  Tea Bowls Stoneware, glaze